Raad en college lijnrecht tegenover elkaar over De Pluk.

[Geldermalsen]. De Pluk is sinds 2015 een belangrijke voorziening in Geldermalsens. Maar financieel zijn er tekorten. Raad en college wisselden hierover met elkaar van gedachten in de commissie Bestuur en Middelen. Het ging er stevig aan toe. Eensgezindheid was er over het gezamenlijk falen van raad, college en stichtingsbestuur. Maar niet over hoe het nu verder moet. De volgende raadsvergadering wordt dus spannend.  

Het college heeft in oktober de Stout Groep opdracht gegeven voor een onderzoek. Daarin stonden twee vragen centraal. Hoe is het tekort ontstaan? En wat is de financiële stand van zaken? Het onderzoek is aan de raad aangeboden. Samen met de oplossingen die het college voorstelt. In de commissie Bestuur en Middelen bespraken commissieleden en college de stand van zaken met elkaar. Het debat had een oordeelsvormend karakter ter voorbereiding van de volgende raadsvergadering.

Het college stelt de raad voor de huur van De Pluk te verlagen. En ook dat de gemeente eenmalig de financiële tegenvallers uit de startfase voor haar rekening neemt. Dat moet het stichtingsbestuur in staat De Pluk draaiend te houden. College en raad controleren dan op basis van kwartaalrapporten het financiële reilen en zeilen. Maar zover was de commissie nog lang niet.

Lourens van Bruchem sprak "namens een teleurgestelde fractie". "Het is een mooi gebouw, met een belangrijke functie. Maar de zorgen die we vroeger al aangaven zijn waar geworden. En nu missen wij een plan van aanpak". Hij wilde dat voor de raad hebben. Frank Broedelet (VVD) was boos. "De financiën zijn niet gelopen als gedacht. En dat is laakbaar". Hij verweet het de raad, het college en het stichtingsbestuur. Wat hem betreft moet er in de raad verantwoording moet worden afgelegd.

Leon van Dun (DB) eiste "een jaarrekening, of op zijn minst een concept daarvan" voor de volgende raad. Rita Boer Rookhuizen wees er op dat er "bestuurlijk niemand voldoende opgezeten heeft". Toch was zij trots op De Pluk. Annet IJff (PvdA) vroeg hoe het kon dat er een kwart minder vierkante meters beschikbaar zijn om te verhuren dan gedacht.

De beantwoording vond plaats door onderzoeker Bart van Dijk van de Stout groep, ambtenaren en de wethouders Ronald Van Meygaarden (DB) en Niko Wiendels (CDA). De niet-verhuurde vierkante meters zijn de gangen en vergaderruimtes. Die zijn natuurlijk niet verhuurbaar, maar ook niet omgeslagen via de verhuur van de andere ruimtes. Ronald van Meygaarden trok het boetekleed aan. "Ik heb gefaald. Met name bij de overdracht van het dossier naar mijn collega. Toen het overging van de bouwfase naar de exploitatiefase". Dat leverde hem boze reacties op. Een college is immers collegiaal, samen verantwoordelijk.

De concept jaarrekening 2017 zoals Van Dun die voorafgaande aan raad wil, komt er niet. En ook het plan van aanpak, zoals Van Bruchem dat wilde, gaat er niet komen. Volgens het college ligt dat er al, maar daar is Van Bruchem het niet mee eens. Het lijkt er op dat raad en college lijnrecht tegenover elkaar staan. En dan wordt een volgende raadsvergadering doorgaans spannend.